Algemene Voorwaarden Surpresa

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod  door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het annuleren;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 3 – De overeenkomst

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst

Indien de consument een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij Surpresa. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of telefoon. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden.

Artikel 5 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Een bijkomende kost voor de leverkosten moeten nog in acht genomen worden. Deze zijn klaar en duidelijk te vinden op de website.
 2. De ondernemer zal de prijzen van de ontbijtmanden en andere aanpassen wanneer alsook de grondstofprijzen stijgen.

Artikel 6 – Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

Artikel 7 – Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Bij levering van ontbijt wordt rekening gehouden met het door de consument gevraagde uur. Wij rekenen wel op een limiet van 60 minuten rondom het gevraagde uur.

Artikel 8 – Duurtransacties: opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afleveren van ontbijtmanden, 2 dagen voor de levering opzeggen. Wanneer er door de ondermening kosten worden gemaakt bij deze opzegging worden deze doorgerekend naar de consument

Artikel 9 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is da overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 dagen na het ontvangen van de ontbijtmand.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te  brengen. Bij het te laat betalen van het verschuldigde bedrag komen er 8% meerkosten bij. Deze meerkost staat ook vermeld op de factuur.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft  geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 12 – Leeftijd

 

Wij verkopen craft- en speciaalbier via de Website. Wij verkopen en leveren alleen Producten aan personen die de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

We hebben in de bestelprocedure een leeftijdscontroles ingebouwd om er zeker van te zijn dat we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

 

Artikel 13 – Overmacht

In geval van overmacht ( weer, panne, ongeval, …) kan de ondernemer de bestelling eenzijdig annuleren. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld via telefoon of mail (indien deze opgegeven). De consument heeft geen recht op een schadevergoeding, wel kan er een andere datum afgesproken worden. Indien de consument wenst, wordt het betaalde bedrag terugbetaald.

 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

 

PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze Website en van personen die een overeenkomst met ons aangaan. We maken op de Website gebruik van meerdere cookies. Ons Privacy & Cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp) zijn ons eigendom, of van onze groepsmaatschappijen en onze partners, en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

U mag de Website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Het is toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

 

VRIJWARING

We kunnen niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

 

CONTACTGEGEVENS

Onze contactgegevens zijn:

Surpresa 

Vaartstraat 121B 9270, Kalken

Telefoonnummer: +32 (0) 489979474

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@surpresa.be

Btw-nummer: BE07 47468637

4.1.2 Indien de Producten niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende Product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk en het liefst binnen 14 dagen na levering aan ons kenbaar te maken.

4.1.3 Als u problemen heeft met Producten die u heeft gekocht via de Website, dan kunt u uw klacht voor een eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting via info@surpresa.be

 

 

4.2 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

4.2.1 We adviseren u deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of Producten bestelt, deze Voorwaarden opnieuw te lezen voordat u met de Voorwaarden akkoord gaat, zodat u altijd op de hoogte bent van de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

4.2.2 Elk van de artikelen in deze Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer artikelen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.